The call to act another element to insert your call to act in a page.

call-to-act

The element looks like :

Call To Act Text
Know More..
The Code will look like :

[tx_calltoact button_text="Know More.." url="http://www.templatesnext.org/"]Call To Act Text[/tx_calltoact]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *